தோல் பராமரிப்பு | Skin care | Aathichoodi

சருமத்தில் மரு, தேமல், முகப்பரு, வெண்குஷ்டம், சோரியாசிஸ் மற்றும் பல.. உங்கள் தோலை வனப்பாகவும் பாதுகாப்பாகவும் பராமரிப்பு எப்படி ?