நெய், தேங்காய்யெண்ணை வில்லனான கதை | Usage of Coconut oil Ghee Benefits Coconut oil ghee Good or not

வில்லன் ஆன நெய் மற்றும் தேங்காய்யெண்ணை.. பண்டையகாலத்தில் நம் உணவின் பிரதானமாக இருந்து நெய் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் இப்பொழுது எப்படி கொழுப்புள்ள உணவு பொருள் என்று சொல்லப்படுகிறது ? Benefits of Ghee usage in food preparation. Is Ghee good for health ? Can We use coconut oil for Cooking ? How good is coconut oil good for health ? Benefits of using Coconut oil for Cooking. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy