பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிடலாமா ? | Gram flour snacks | Aathichoodi

கடையில் பஜ்ஜி, சொஜ்ஜி, பகோடா, போண்டா மற்றும் பப்ஸ் சாப்பிடுபவர்களே.. ஒரு போண்டா சாப்பிடுவது குற்றமா ? இதில் எது எது சாப்பிடலாம், எது சாப்பிடுவது கெடுதல் ?