பஞ்சகர்மா சிகிச்சைகள் – வஸ்தி | Panchakarma ayurveda treatment – Vasti | Dr Kannan

வஸ்தி என்ற ஆயுர்வேத பஞ்சகர்மா சிகிச்சை உங்கள் உடலில் உள்ள குடலின் நச்சுத்தன்மையை நீக்கிடும் சிலமணி நேரங்களில்.. பஞ்சகர்மா வஸ்தி சிகிச்சை முறையை எடுத்துரைக்கும் பதிவு.. Ayurveda based Panchakarma Vasti treatment for several diseases such as Back pain, Infertility treatment