பனிக்குட நீர் பரிசோதனை | Amniocentesis | Dr Usha | Aathichoodi

கருவில் உள்ள குழந்தைகளை மரபு ரீதியாக வரும் பலக்குறைபாடுகளை இந்த சோதனை மூலம் தெரிந்துகொள்ள முடியும்..! Dr ES Usha MD., DGO; Fellow in Fetal medicine Lotus Fetal medicine centre, Erode.