பாதாம் பருப்பின் நன்மைகள் | Goodness of Almonds | Aathichoodi

பாதாம் பருப்பில் இவ்வளவு நன்மைகளா ? இத்தனைநாளும் பாதாம் பருப்பு என்றால் உயர்தட்டு மக்களுக்காக மட்டுமே என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த நமக்கு ஒரு அறிய தகவல் தொகுப்பு.. அதன் அத்தியாவசியத்தனத்தை விளக்குகின்றது..