பின் பாக்கெட்டில் பர்ஸ், ஹை ஹீல்ஸ் – முதுகுவலி நிச்சயம் | Back pain due to high heel | Aathichoodi

இன்று பல ஆண்களுக்கு பின் பாக்கெட்டில் பர்ஸ் வைக்கும் பழக்கம் உண்டு.. பெண்கள் பலர் ஹை ஹீல்ஸ் அணிவது பேஷன் என்று நினைக்கின்றனர்.. ஆனால் அவர்களுக்கு முதுகுவலி நிச்சயம்… We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy