பிறந்தகுழந்தை பராமரிப்பு | Just born babies care | Dr Vidhya | Aathichoodi

ஒரு குழந்தை பிறந்தவுடன், முதல் மூன்று மாதங்கள் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக கையாளவேண்டியவை .. பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் அஜீரணம் மற்றும் அதை சார்ந்த பிரச்சனைகளை தெளிவாக விளக்கும் பதிவு.. How to take care of new born kids ? What are all problems will occur for new born baby ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy