பிறந்த குழந்தை முதல் 2 வயது வரை | Just born babies to 2 years old | Aathichoodi

குழந்தை பிறந்ததில் இருந்து இரண்டு வயதாகும்வரை எவ்வாறு கையாள்வது ? எது எல்லாம் நம் செய்யும் சிறுசிறு தவுறுகள் என்று சுட்டிக்காட்டும் பதிவு..