பில்லிசூனியம் மற்றும் உணவில் மருந்து வைப்பது உண்மையா ? | Black magic myths | Aathichoodi

பில்லிசூனியம் மற்றும் உணவில் மருந்து வைப்பது உண்மையா .. ?? நம் சமூகத்தில் உள்ள இதை சார்ந்த நம்பிக்கைகளை விவரிக்கிறார் மருத்துவர் .. We welcome you our channel.