பொடுகு | Dandruff | Dr Marutharaj | Aathichoodi

பொடுகு பிரச்சனையை அறவே விரட்ட அருமையான பதிவு.. அனால் பொடுகு எதனால் வருகின்றது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ?