பொய் சொல்லும் விளம்பரங்கள் | Influencing health drink advertisements | Aathichooditv

மிகவும் சத்துள்ள அற்புதங்களாய் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் காண்பிக்கப்படும் சத்து பானங்கள்.. கடுமையான சர்க்கரையின் அளவு அதில் இருப்பதினால் ஆபத்து !!! We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy