மகிழ்ச்சி தரும் ரசாயனங்கள் | 4 Brain Chemicals for Happiness | Dr Marutharaj | Aathichoodi

நம் உடல் உருவாக்கும், மகிழ்ச்சி தரும் ரசாயனங்கள்.. அப்படி எனென்னன ரசாயனங்கள், எப்பொழுது சுரக்கும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. அறிய தகவல், சுவாரஸ்யமானதும் கூட… Four primary chemicals created by brain that can drive the positive emotions you feel throughout the day. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy