மண் குளியல் | Mud bath | Naturopathy treatment | Aathichoodi

பாரம்பரிய மருத்துவமான மண் குளியல் சிகிச்சை மூலம் உங்கள் உடலில் உள்ள எல்லா கழிவுகளையும் நீக்கலாம்… இது ஒரு அற்புதமான இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சைமுறை… Shri Sivalaya Holistic Natural Healing Hospital