மனஅழுத்தத்தை குறைக்கும் செல்ல செல்லப்பிராணிகள் | Pet therapy | Dr Marutharaj | Aathichoodi

நீங்கள் வளர்க்கும் செல்ல பிராணிகள் மனஅழுத்தத்தை நீக்குகின்றது என்று சொன்னால் நம்பமுடிகிறதா ?? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy