மனதை மஜாவாக வைத்துக்கொள்வது எப்படி | How to make your mind happy | Dr Marutharaj | Aathichoodi

மனநலமே உடல்நலம்.. மனதை மஜாவாக வைத்துஇருப்பது எப்படி ? மதுபானம் மற்றும் சில தவறான வாழ்க்கைமுறைகள் எவ்வாறு நம் மனநிலையை கெடுகின்றது ? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy