மனநலமருத்துவம் எப்படி ? | Psychiatry Myths – Dr. Saravanan Interview part 2 | Aathic

வெறும் திரைப்படத்தில் மட்டுமே பார்த்து கற்பணை செய்துகொண்டு இருந்த நமக்கு, மனநலமருத்துவம் பற்றி விரிவாக விவரிக்கிறார் மனநல மருத்துவர் திரு. சரவணன்