மலம் கழித்தல் முன்னுரை | Basics for Toilet | Dr Kannan | Aathichoodi

காலை கடனை மிச்சம் வைக்காமல் முடிக்கவேண்டும்.. அதுவே நல்வாழ்க்கைக்கு வழிவகுக்கும்..