முகப்பரு | Pimples – Causes & cures | Aathichoodi

முதலில் முகப்பரு எதனால் வருகின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. முகப்பரு நீங்க என்ன என்ன செய்ய வேண்டும்.. பருவமாற்றத்தில் தத்தளிக்கும் அடுத்த இளைய சமுதாயம் தெரிந்துகொள்ளட்டும், பகிருங்கள்..