முதல் மற்றும் இரண்டாம் குழந்தை எப்பொழுது ? | First & Second Child | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

முதல் குழந்தை எப்பொழுது ? முதல் குழந்தைக்குப்பின் இரண்டாம் குழந்தை எப்பொழுது ? மிகவும் அறிய தகவல் மற்றும் பல உண்மைகளை விளக்கும் காணொளி… Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy