மூலநோய் | பைல்ஸ் | Piles | Aathichoodi

மூலநோய் பற்றிய தெளிவான பதிவு, இனிமேலும் போலி சிகிச்சைமுறைகளில் மாட்டி சீரழியத்தேவை இல்லை… மூலநோய் இல்லாதவர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை தரும் பதிவு..