வட்டார வாழ்க்கை | Mistakes in Daily life routine | Dr Marutharaj | Aathichoodi

பரபரப்பு மிகுந்த தினசரி வட்டாரவாழ்க்கையில் நம் இழந்துகொண்டு இருக்கும் நன்மை தரும் பல விஷயங்களை பட்டியல் இட்டு காண்பிக்கின்றது…! We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy