வயிற்றுபோக்கு காலத்தில் உணவு முறை | Food during Diarrhea | Aathichoodi

வயிற்றுபோக்கு ஆகும்காலத்தில் எப்படி பட்ட உணுவுகளை உண்ணவேண்டும், எந்தஉணவு எல்லாம் தவிர்க்கவேண்டும் ?