வாழையிலை குளியல் | Plantain leaf bath | Naturopathy treatments | Aathichoodi

சூரியஒளியில் நடக்கும் அற்புத வாழைஇலைகுளியல்.. இயற்கைமருத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சிகிச்சை நம் உடலில் உள்ள கழிவுகளை சிலநிமிடங்களில் அகற்றுகின்றது..