விந்துமுந்துதல் இயற்கையே |Permature ejaculation is normal |18+| Aathichoodi

விந்துமுந்துதல் இயற்கையே, அதனை ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்க தேவைக்கு இல்லை.. மருத்துவர் விவரிக்கிறார், முழுவதும் காணுங்கள்..