வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் | Varicose veins | Dr Vidhya | Aathichoodi

கெண்டைக்கால்களில் பாம்பு போல படர்ந்து காணப்படும் விரிசுருள் சிரை நோய் என்ற வெரிகோஸ் வெயின்… இரத்த குழாய்கள் காலில் வீங்கி புடைத்து சுருண்டு காணப்படும். இந்த பாதிப்பு வருவதற்கு காரணம் என்ன ? Dr C Vidhya BHMS., M.sc (Psy) Vidhya’s homoeo clinic, Erode 94861 97872 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy