ஹெர்னியா என்னும் குடல் இறக்கம் | Hernia causes, treatment in Tamil | Dr Easwaramoorthy | Aathichoodi

ஹெர்னியா ஆண்களுக்கே 80% வருகிறது ?! குடல் இறக்கத்திற்கான தீர்வு என்ன ?? ஆஸ்த்மாவிற்கும் ஹெர்னியாவிக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உள்ளதா ? Dr S Eswaramoorthy MS FRCS (Lon) FRCS (Glas) HON FRCS(EDIN) Consultant Laparoscopic / Endoscopic Surgeon Lotus Hospitals, Erode 97900 28328 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy