ஹோமியோபதி உணவு பத்தியங்கள் | Homeopathy Food diet | Dr Vidhya | Aathichoodi

வாய் புண், குடல் புண் மற்றும் பல உபாதைகளுக்கு ஹோமியோபதியில் சிகிச்சைகள்.. அதன் மருந்துக்கள் எடுக்கும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய உணவு பத்தியங்கள்..