ஹோமியோபதி மருத்துக்கள் | Homeopathy medicines | Dr Vidhya | Aathichoodi

#aathichoodi #drmarutharaj எந்த எந்த நோய்க்கெல்லாம் சிறந்த தீர்வாக விளங்குகின்றது ஹோமியோபதி மருத்துக்கள் ? பக்கவிளைவு போன்ற எந்த விதமான தீக்கைகளும் இல்லை, குழந்தைகளும் விரும்பும் மருந்துக்கள்..