8 வடிவ நடைப்பயிற்சி | Infinity walking | Dr Marutharaj | Aathichoodi

சமீபகாலத்தில் யாரை பார்த்தாலும் 8 வடிவ நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர், அதன் பயன்கள் பல என்று கூறுவது எல்லாம் உண்மைதானா ? இந்தநடை பயிற்சி எப்படி உருவானது ?