உயர் ரத்தஅழுத்தம் | High blood pressure – Hypertension | Aathichoodi

உயர் ரத்தஅழுத்தம் என்றால் என்ன ? அதன் தாக்கம் மற்றும் மாறுதல்கள் தான் என்ன ? எதனால் உயர் ரத்த அழுத்தம் உருவாகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..