திருமணத்துக்கு முந்தய ஆலோசனை அவசியமா? | Premarital counseling | Dr Kumarasamy | Aathichoodi

திருமணத்துக்கு முன்பு தகுதியான ஆண் மகனா என்று விந்து பரிசோதனை செய்வது அவசியமா? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy